Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1.  Wat kan ik doen met het ECC?

 

Wie een ECC bezit kan daarmee aantonen over de basiskennis te beschikken die vereist is om in de sociale zorgsector te werken. Het ECC reikt een vergelijkingsbasis aan voor beginnend verzorgend personeel over heel Europa en het is een toegankelijk en overdraagbaar certificaat voor werknemers en werkgevers. Hiermee wordt het makkelijker voor werknemers om een betrekking in de zorgsector te vinden in andere landen van de Europese Unie maar ook in Amerika en Australië, waar sommige werkgevers al eens moeilijk kunnen doen over 'nationale' diploma”™s, vooral als ze niet in het Engels zijn opgesteld. 
Wanneer er veel mededingers zijn voor een bepaalde betrekking kan een ECC het verschil uitmaken tussen al dan niet uitgenodigd worden voor een gesprek!


2. Heeft het ECC betrekking op de gezondheidszorg of de sociale zorg?

 
In Duitssprekende landen en in Portugal is er een groot verschil tussen de sector van de gezondheidszorg, waarnaar vaak wordt verwezen met de term "zorg" (Duits: "Pflege"), en de sociale zorgsector. Het ECC toont aan dat de houder over voldoende basiskennis beschikt om op instapniveau in de sociale zorgsector te werken. In landen zoals het VK is er vaak een grote overlapping tussen de rol van assistent in de gezondheidszorg en assistent in de sociale zorgverlening. Het ECC dekt het merendeel van de basisvereisten voor gezondheidhulpverleners en sociale hulpverleners op instapniveau in het VK.


3. Gaat het om een beroepsopleiding?

 
Niet echt, maar het kan er eventueel deel van uitmaken. Het ECC kan op verschillende manieren worden afgeleverd (bijv. op basis van een specifieke cursus, via afstandsonderwijs of als onderdeel van een groter cursuspakket), maar het is vooral bedoeld om individuen de nodige basiskennis te verstrekken om op instapniveau in de zorgsector te kunnen werken. Het grotere cursuspakket zou een academische of een beroepsopleiding kunnen betreffen, maar er zijn GEEN vooropgestelde eisen i.v.m. hoe je studeert, hoe lang het duurt, waar je studeert of wie je ”˜onderwijst”™. Het enige wat telt is: begrijp je het door het BESCLO omhelsde leermateriaal en kun je dat bewijzen door er een examen over af te leggen?

 
4. Kan het ECC worden aangepast en aangeboden als onderdeel van bestaande opleidingen?


Ja, natuurlijk! In sommige landen zouden de ECC Basisleerresultaten al in een bestaande opleiding kunnen worden opgenomen. Voor Duitsland betekent dat bijvoorbeeld dat het ECC in de respectievelijk een en drie jaar durende "Heilerziehungspflegehilfe" en "Heilerziehungspflege" opleidingen worden opgenomen. Het ECC is een EG-omvattend curriculum van de basiskennis die vereist is om een baan te kunnen vinden in de zorgsector. In elk EG-land zijn er mogelijk bijkomende vereisten waaraan je moet voldoen wanneer je daar aan de slag gaat. Voor meer informatie omtrent werken in bepaalde Europese landen bereiden wij een “beknopte gids om te werken in ...” voor, die binnenkort op onze website zal worden gepubliceerd.
 

5. Is het ECC een kwalificatie?


Het ECC is geen kwalificatie als dusdanig in alle landen, maar wij hopen dat heel wat opleidingen zullen aantonen dat zij 'ECC-conform”™ zijn (wat betekent dat in de cursus alles aan bod komt wat je volgens het ECC moet kennen). Het ECC is gebaseerd op een aantal basisleerresultaten van de sociale zorgkunde. De kennis wordt getoetst aan de hand van een meerkeuzevragenlijst. Het ECC is niet bedoeld om bepaalde vaardigheden te kunnen aantonen of om bestaande kwalificaties voor socialezorgverstrekkers te vervangen in de deelnemende landen. Op het moment van het CCFC-project introduceren alle Europese landen een nieuw Nationaal Kwalificatieraamwerk waarbij het Europees Kwalificatieraamwerk als referentie dient. Wij hopen dat het ECC formele erkenning zal krijgen gedurende het tweede LEONARDO-project en dat het als referentie zal worden gekoppeld aan een van de acht kwalificatieniveaus binnen het EKR. Binnen alle EG-landen wordt hier momenteel nog volop aan gewerkt.


6. Wie mag de ECC-cursussen aanbieden?


Dat zal variëren van land tot land. ECC-cursussen zouden op verschillende manieren kunnen worden gegeven (afstandsonderwijs, schoolomgeving, op het werk, enz.) en door verschillende lesgevers (hogeschool, school, werkgever, enz). Een van de CCFC-partners is een universiteit die de cursus gebruikt in een aantal van zijn algemene cursussen sociale zorg.


7. Vergroot ECC mijn kansen op de arbeidsmarkt?


Voor werkgevers is dit het bewijs dat de houder van het certificaat over voldoende basiskennis beschikt om in de sector te kunnen werken; het creëert dan ook kansen om overal in Europa te gaan werken waar het ECC erkend is. Het ECC bevordert gemeenschappelijke afspraken omtrent de waarden en kwaliteiten die we overal in de EU van de sociale zorg zouden mogen verwachten. ECC-houders zullen mogelijk beter geplaatst zijn om werk te vinden in uiteenlopende EU-landen waar werkgevers het ECC erkennen. De ervaring leert ons dat het bezit van een ECC het verschil kan maken wanneer een groot aantal mensen naar dezelfde baan solliciteren.


8. Hoeveel kost het om het ECC te behalen?


Dat verschilt van land tot land en hoe de cursus wordt aangeboden. Tot september 2011 kun je kosteloos aan het ECC-examen deelnemen aangezien het gefinancierd wordt via het LEONARDO-project. Afhankelijk van de studiemethode kan de opleidingsorganisatie kosten aanrekenen om de uitgaven te dekken, net als voor andere cursussen het geval is.


9. In hoeveel/ in welke landen is het ECC beschikbaar?


Er zijn momenteel 14 partners, waarvan 13 EU-landen. Voor meer informatie: klik op de tab "In welke landen is het ECC beschikbaar?"


10. Moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om je kandidaat te stellen?

 
De belangrijkste voorwaarden zijn dat de kandidaat minstens 16 jaar oud moet zijn en over een basisniveau van geletterdheid moet beschikken (lezen en schrijven) in de taal van het land waar de test wordt afgelegd.
De studenten moeten geen voorafgaande ervaring hebben met de socialezorgsector, zij moeten niet tewerkgesteld zijn en hoeven geen voorafgaande kwalificaties voor te leggen.


11. In welke zin kan het ECC bijdragen om de kwaliteit van de aangeboden services te verbeteren?


De ECC-cursussen zouden kunnen worden verstrekt door universiteiten, opleidingsorganisaties, scholen en werkgevers in alle landen; zij bevorderen gemeenschappelijke afspraken omtrent de waarden en kwaliteiten die we overal in de EU van de sociale zorg zouden mogen verwachten.

 
12. Welke kennisgebieden behelst het ECC?

 
Het ECC verschaft opleiding / kennis met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Waarden van de sociale zorg
  • De levenskwaliteit bevorderen van de personen die je verzorgt
  • Werken met risico”™s
  • Je rol als hulpverlener kennen
  • Veiligheid op het werk
  • Positief communiceren
  • Mishandeling en verwaarlozing herkennen en erop reageren
  • Verdere ontwikkeling als hulpverlener


 13. Als ik denk dat mijn kennis van deze onderwerpen reeds toereikend is, moet ik dan toch de opleiding volgen of kan ik gewoon de test afleggen?

 
Je kan contact opnemen met een partner die ECC aanbiedt en vragen of je aan de eerstvolgende evaluatietest mag deelnemen om na te gaan of je inderdaad over voldoende kennis beschikt. Sommige mensen met ervaring slagen inderdaad voor het examen zonder enige voorbereiding of zonder ervoor te studeren, maar de meesten die het op deze manier proberen halen een onvoldoende. De ervaring leert ons dat enige voorbereiding en wat les je kans op slagen aanzienlijk verhogen.

Wie een ECC bezit kan daarmee aantonen over de basiskennis te beschikken die vereist is om in de sociale zorgsector te werken. Het ECC reikt een vergelijkingsbasis aan voor beginnend verzorgend personeel over heel Europa en het is een toegankelijk en overdraagbaar certificaat voor werknemers en werkgevers. Hiermee wordt het makkelijker voor werknemers om een betrekking in de zorgsector te vinden in andere landen van de Europese Unie maar ook in Amerika en Australië, waar sommige werkgevers al eens moeilijk kunnen doen over 'nationale' diploma”™s, vooral als ze niet in het Engels zijn opgesteld.  Wanneer er veel mededingers zijn voor een bepaalde betrekking kan een ECC het verschil uitmaken tussen al dan niet uitgenodigd worden voor een gesprek!

Developed by Reea | Built using Typo3