Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Co wchodzi w zakres BESCLO?

BESCLO obejmuje podstawowe europejskie wyniki kształcenia w opiece społecznej, które opracowali wspólnie członkowie ECC Board. Treści BESCLO dystansują się od starych medycznych modeli niepełnosprawności skłaniając się ku podejściu, które za centralny punkt odniesienia uznają prawa człowieka. Treści wspierają nowe idee zawarte w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Treści BESCLO zostały podzielone na 8 istotnych obszarów kształcenia:

 

  • Wartości w opiece
  • Promowanie jakości życia podopiecznych
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Rozumienie roli opiekuna
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Udana komunikacja
  • Rozpoznawanie i reagowanie na nadużycia i zaniedbania
  • Rozwój zawodowy opiekuna

 

Developed by Reea | Built using Typo3