Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Daugiau apie BESCLO

Kas yra BESCLO?


BESCLO - tai pagrindiniai Europos socialinės priežiūros mokymosi rezultatai.

BESCLO mokymasis yra pagrįstas kitokiomis vertybėmis, negu senosios socialinės rūpybos modelis. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas žmogaus teisių vystymui socialinės priežiūros paslaugų pagalba. BESCLO remia naują požiūrį į žmones su negalia ir specialiais poreikiais, kuris numatytas ir JT 

 

1. Socialinės priežiūros vertybės

 

1.1. Suvokti poreikį visada skatinti šias vertybes: individualumą, teises, pasirinkimą, privatumą, nepriklausomybę, orumą, pagarbą ir partnerystę

1.2. Suprasti poreikį remti ir gerbti prižiūrimų asmenų galimybes.

1.3. Suprasti poreikį remti ir gerbti skirtingų kultūrų įvairovę ir vertybes.

1.4. Suprasti konfidencialumo svarbą.

1.5. Suprasti konfidencialumo ribas.

2. Prižiūrimų individų gyvenimo kokybės gerinimas

 

2.1. Svarbu išsiaiškinti prižiūrimo asmens istoriją,   norus, poreikius ir galimybes.

2.2. Įsitikinti, kad viską ką jūs darote yra skirta jūsų prižiūrimam   asmeniui.

2.3. Suvokti, kad jūs leidžiate prižiūrimam asmeniui pačiam kontroliuoti savo   gyvenimą ir priimti apgalvotus sprendimus susijusius su paslaugomis, kurias   jis gauna. 

 

3. Padidintos rizikos darbas

3.1. Pripažinti,   kad prižiūrimas asmuo turi teisę imtis rizingų veiksmų.

3.2. Žinoti pagrindinius principus rizikos vertinime.

3.3. Vengti dilemų tarp leidimo prižiūrimam asmeniui imtis rizikos ir "priežiūros iš pareigos“. 

3.4. Suprasti savo atsakomybę darant rizikingus veiksmus.

3.5. Žinoti, kaip informuoti žmogų susijusį su nustatyta rizika.

 

4. Socialinės priežiūros darbuotojo veiklos suvokimas

4.1 Suprasti darbo partnerystės vertę ir svarbą su savanoriais socialinės priežiūros teikėjais/advokatais/kitais svarbiais asmenimis

4.2. Suprasti gero komandinio darbo svarbą.

4.3. Suprasti, kodėl svarbu laikytis politikos ir darbo tvarkos, teisinių sistemų ir organizacijos tikslų bei uždavinių,organizacijoje kurioje dirbate.

4.4. Suprasti atsakomybę ir draugystės ribas su asmeniu, kuriant teikiate socialinę priežiūrą. 

4.5. Suprasti, kad reikia būti patikimu ir užtikrintu.

 

5. Darbo sauga

5.1. Žinoti,   kaip saugiai pašalinti pavojingas sveikatai medžiagas ir gaminius.

5.2. Žinoti, kaip tinkamai įvertiniti riziką, kilniojant žmones ar daiktus. 

5.3. Žinoti kaip tinkamai kelti daiktus arba   judinti žmones.

5.4. Žinoti kaip ir ko jums negalima   judinti iš vietos mokymų metu. Pavyzdžiui: „Jums draudžiama naudotis   prietaisais kilnojimui jei jūs nebuvote apmokyti“ .

5.5. Suprasti, kaip gerinti priešgaisrinės saugos darbą.

5.6. Žinoti, ką daryti susirgus arba nelaimingam atsitikimui.

5.7. Suprasti pirminės pagalbos suteikimo techniką.

5.8. Žinoti ko jūs negalite daryti suteikdami skubią   pirmąją pagalbą mokymų metu. Pavyzdžiui: Negali teikti skubios pagalbos jei   nebuvote apmokytas. Pavyzdžiui: „Jums draudžiama kitos   skubios pirmosios pagalbos jei jūsų buvote neapmokytas“ .

5.9. Žinoti pagrindinius infekcijos   plitimo būdus.

5.10. Žinoti, kaip užkirsti kelią infekcijos plitimui.

5.11. Žinoti, kaip tinkamai plauti rankas.

5.12. Žinoti, kaip išlaikyti saugią darbo   vietą.

5.13. Pastebėti galimus pavojus jūsų asmeniam saugumui ir gerovei darbe, ir kokios apsaugos   priemonės galėtų pagelbėti.

 

6. Pozityvus ir teigiamas bendravimas

6.1. Žinoti, kas labiausiai motyvuoja žmones bendrauti.

6.2. Atpažinti pagrindines kliūtis bendravimui.

6.3. Atpažinti iš elgesio kokia bendravimo forma būdinga.

6.4. Suprasti pagrindines verbalinio ir neverbalinio bendravimo formas ir kaip tai panaudoti darbe.

6.5. Suvokti, kada prisilietimas yra tinkamas bendravimo būdas.

6.6. Suprasti, kada prisilietimas yra netinkamas bendraimo būdas.

6.7. Žinoti kaip tinkamai užrašyti: suprantamą, tinkamą pagal paskirtį, aiškią ir trumpą, faktinę ir lengvai patikrinamą informaciją. 

Pavyzdžiui: užrašyta informacija, privalo būti įskaitoma. Įrašyta į kasetę- gerai girdima.

 

7. Smurto ir neleistino elgesio atpažinimas ir atitinkami prevenciniai veiksmai 

7.1. Žinoti ką reiškia terminai: fizinis išnaudojimas, seksualinis   išnaudojimas, emocinis išnaudojimas, finansinis išnaudojimas, institucinis   išnaudojimas, nesirūpinimas savimi ir kitais.

7.2. Atpažinti ženklus ir simpomus: fizinio, seksualinio, emocinio,   finansinio, institucinio išnaudojimo, nesirūpinimo savimi ir kitais.

7.3. Suprasti, kad reikia pranešti apie bet kokį įtarimą apie prižiūrimo   asmens išnaudojimą ar savęs nesirūpinimą.

7.4. Žinoti kada ir kam pranešti apie išnaudojimą/ nesirūpinimą savimi.

7.5. Žinoti, kaip reaguoti į prižiūrimo asmens atskleidimą apie išnaudojimą.

7.6. Suprasti jūsų atsakomybę dėl prižiūrimo asmens saugumo bei gerovės.

7.7. Žinoti kaip ir kam pranešti apie bet kokius susidariusius sunkumus, kurie gali daryti įtaką saugiai priežiūrai. Pavyzdžiui: nepakankama priežiūros darbuotojų.

7.8. Jūsų pareiga kaip ir kada pranešti apie kolegų nesaugų darbą.

7.9. Žinoti ką daryti jei jums pranešus apie įtariamą išnaudojimą, savęs nesirūpinimą, susidariusius sunkumus arba nesaugią praktiką, nebuvo imtasi jokių veiksmų.

8. Socialinės priežiūros darbuotojo tobulėjimas

8.1. Suvokti poreikį įgyti daugiau žinių, skatinti ir tobulinti jūsų darbą.

8.2. Žinoti kaip efektyviai naudoti vidinę ir išorinę priežiūrą.

8.3. Atpažinti streso požymius.8.4. Žinoti būdų kaip išvengti arba susidoroti su stresu darbe. 

Developed by Reea | Built using Typo3