Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány (EGT) az első apró lépés ahhoz, hogy a szociális gondozási szolgáltatások minősége Európa-szerte egységes tudásbeli és szemléleti alapon nyugvó, magas szakmai szí­nvonalú lehessen. Az EGT ennek az egységes szintnek a mérőeszköze és tanúsí­tványa. Az EGT a szociális szektor belépő szintjeként határozható meg.


A 14 tagországot képviselő szervezetekből álló projektben (a résztvevők körét folyamatosan szélesí­tjük) meghatároztunk egy közös megegyezésen alapuló, minimálisan elvárható szintet a szociális gondozó szakemberekkel szemben. Ez a szint valamennyi Európai Uniós tagországban érvényes a szociális gondozás területén. E mögött az elvárási szint mögött megjelenő tudástartalmat összefoglalóan a „szociális gondozói alaptudás tanulási kimeneteinek” (angol rövidí­tése BESCLO: Basic European Social Care Learning Outcomes) nevezzük. Az Európai Gondozási Tanúsí­tványt az kaphatja meg, aki sikeres vizsgát tesz, és ezáltal bizonyí­tani tudja, hogy a szociális gondozói alaptudás minden tanulási kimenetére vonatkozóan megfelelő ismerettel rendelkezik.
Kattintson a „BESCLO” linkre további információért a BESCLO tartalmának részleteit illetően!
 

 

Ví­ziónk

Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki a szociális szektorban dolgozik valamely európai uniós tagállamban, rendelkezzen az Európai Gondozási Tanúsí­tvánnyal vagy legyen lehetősége letenni a vizsgát. Ezen keresztül Európa-szerte egy egységes és közös tudásalap jöhet létre a szociális gondozási szolgáltatások terén.


Szeretnénk elérni, hogy a munkavállalók valamennyi Európai országban használhassák a tanúsí­tványukat. Legyen ez egy Európa-szerte ismert és elismert tanúsí­tvány, amely bizonyí­tja, hogy a munkavállaló rendelkezik a szociális gondozás alapjaira vonatkozó megfelelő minőségű és szintű tudással. így a munkáltató is biztos lehet abban, hogy a munkavállalói azonos értékek mentén végzik munkájukat, azonos követelményeknek felelnek meg eltérő nemzeti képesí­téseik ellenére, vagy meg tudnak felelni ezeknek a követelményeknek abban az esetben is, ha éppenséggel nincs képesí­tésük. Az Európai Gondozási Tanúsí­tvánnyal rendelkező munkavállalók pozí­ciói, elhelyezkedési esélyei növekednek. Európai szinten javulni fog a foglalkoztathatóság és a munkavállalók mobilitása a szociális szektorban.
 

 

Az Európai Gondozási Tanúsí­tványról

Az Európai Gondozási Tanúsí­tványt (EGT) a szociális gondozási szolgáltatások alapbizonyí­tványaként fejlesztettük ki eredetileg egy, az Európai Unió támogatásával megvalósuló Leonardo Da Vinci projekt keretében, mely 2008-ban fejeződött be.  A tanúsí­tványt vizsgán való sikeres megfelelés után lehet megkapni (további információért erről kattintson az „Európai Gondozási Tanúsí­tvány vizsga” linkre baloldalt). A tanúsí­tvány terjesztésében résztvevő országok számát jelenleg bőví­tjük egy másik LEONARDO projekt keretében, mely 2011-ig tart.

A tanúsí­tvány bizonyí­tékot jelent a munkáltatók számára arról, hogy a tanúsí­tvány birtokosa bemutatta, hogy rendelkezik a gondozási szektorban történő biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető tudással. A bizonyí­tvány azt a tudásanyagot fedi le, amire a szociális gondozás területén dolgozni kezdő szakembereknek szüksége van, ahogy azt a szociális gondozói alapképzés tanulási kimeneteiben (BESCLO) is megállapí­tottuk. Ezek a tanulási eredmények elérhetőek gyakorlati képzés, vagy egy egyszerű rövid képzés, vagy egy nagyobb és/vagy hosszabb képzés része által. Nincs elvárás arra vonatkozólag, hogy valaki hogyan szerzi meg a BESCLO területeihez tartozó tudást. Ahhoz, hogy valaki megkaphassa a tanúsí­tványt, csak be kell mutatnia, hogy rendelkezik a szükséges tudással és tudja alkalmazni is olyan helyzetekben, melyek nagy valószí­nűséggel elő fognak fordulni a gondozási  munka során.

A tanúsí­tványt az adott országban (vagy abban az országban, melyben Ön pillanatnyilag dolgozik) a vezető partnerszervezet állí­tja ki, valamint rögzí­ti a személyes adatait és a sikeres vizsga időpontját. A tanúsí­tványt bármely munkáltatónak megmutathatja, akik í­gy láthatják, hogy Ön mit tud. A nevét egy brüsszeli központi adatbázisban rögzí­tjük, mely az Európai Gondozási Tanúsí­tvánnyal rendelkező összes személy nevét tartalmazza, ezáltal védjük a lehetséges visszaélésektől az adatokat, valamint azon munkáltatók számára betekintési lehetőséget biztosí­tunk, akik a lehetőséggel kí­vánnak élni.

 

 

Résztvevő országok

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány az alább felsorolt országokban érhető el:
 
Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Egyesült Királyság
írország

Görögország
Lengyelország
Litvánia

Lettország
Magyarország
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Szlovénia

 

A tanúsí­tvány megszerzésével kapcsolatos, adott országra vonatkozó információkat a bal felső sarokban található legördülő menüben az ország kiválasztásával érheti el.

A jelenlegi projekt keretében újabb szervezetek és országok csatlakoznak a tanúsí­tványt használók köréhez. Kérjük, látogasson vissza később is honlapunkra!

 

Developed by Reea | Built using Typo3