Брошурка

ECC_Bulgaria.pdf

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

ЕВРОПЕЙСКО МЕНТОРСТВО В СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ (ЕМСГ)

ЕМСГ Европейско менторство в социалните грижи

 Проектът ЕМСГ предлага подкрепа за ролята на менторите в началните нива на социалните грижи, като включва учебна програма и курс за обучение на ментори; инструмент за оценка на менторството, и набор от начини, по които да се популяризира официалното признание за тези умения. 

ЕМСГ цели да допринесе за развитието на обща Европейска област на умения и компетенции, като намали разликата в резултатите на обучаваните със затруднения. Един от основните фокуси на проекта е да създаде 'обща основа' в обучението по социални грижи в целия Европейски съюз, така че всички социални услуги се основават на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и всякаква грижа да е предоставена от персонал, който разбира и следва тези принципи.

Финансиране: Еразъм+

Партньори: 10 Партньори от 8 страни:

EASPD (Белгия) (координатор на проекта)

European Association of Service providers for Persons with Disabilities

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
www.easpd.eu

 

SCT (Великобритания)

Social Care Training Ltd – Тренинги в социалните грижи, ООД

info@sctltd.eu

 

Inproof (Белгия)
international project office - международен офис за проекти

www.inproof.eu

 

L.C. EDUCATIONAL LTD (Кипър)

www.lceducational.com

 

HiHF (Унгария)

Hand in Hand Foundation – Фондация „Ръка за ръка“

www.kezenfogva.hu

 

BDS (България)

Социална асоциация „Свети Андрей“ Българо-германско сдружение с нестопанска цел  

www.asociacija-sv-andrej.com

 

CUDV Draga (Словения)

www.center-db.si

 

CECD MIRA SINTRA (Португалия)

Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência – Център за обучение за хора с увреждания
www.cecdmirasintra.org

 

Fundaţia Alpha Transilvană (Румъния)
Фондация „Алфа Трансилвания“
www.alphatransilvana.ro

 

Job-Link vzw (Белгия)

www.job-link.be

EASPD изпълнява ролята на координатор на проекта. 

Продължителност на проекта: Проектът ще продължи 3 години - от 1-ви септември 2015 год. до 31-ви август 2018 год.

Разюме на проекта: Проектът за Европейско менторство в социалните грижи се фокусира над това да предизвика промени в нагласите сред служителите в социалния сектор. Този принос идва заедно с други продукти за Европейския съюз като BESCLO и Европейския сертификат за грижа – ЕСГ, които работят в посока на създаване на Европейска област на умения и компетенции в социалните грижи. Курсът предлага и вид признание за ролята, която мнозина опитни служители вече изпълняват, като напътстват и подпомагат новите си колеги. В допълнение проектът дава възможност на ментор и наставляван официално да 'измерят' своето учене и умения.
ЕМСГ предвижда да произведе набор от различни интелектуални и обучителни продукти, наречени Резултати от обучението (Р.О.), които засягат менторската функция и критерии за оценка в обучението, също така Инструмент за оценка на менторството (ИОМ), и Менторски курс за обучение (MКО), с който да бъдат подготвени ментори.
Ще бъде изготвена Учебна програма за усвояване на Р.О. и Курс за обучение на обучителя (КОО) и доклад за възможно признаване на международни резултати от обучението като отправна обучителна точка в нови страни, които да ползват опита от обучителния преход на нашите страни-партньорки.  
Тези продукти ще бъдат тествани в четири менторски цикъла, като тестът ще включва и контролна група от ненапътствани (нементорствани) кандидати. Всички кандидати ще бъдат оценени в началото и в края, и всички ще положат изпит за Европейски сертификат за грижи (ЕСГ). Резултатите ще бъдат сравнени, за да се разгледа полезния ефект, който менторството може да окаже.

Контакт: Моника Хайтман: Monika.Heitmann@Stiftung-Liebenau.de

 

Проект NPBSWR (= Not Patients But Citizens With Rights / Не сме пациенти, а равноправни граждани)

Текущ проект (2012г. - 2014г.): NPBSWR (= Not Patients But Citizens With Rights / Не сме пациенти, а равноправни граждани);

водещ партньор: Европейска aсоциация на доста

вчиците на услуги за хора с увреждания / European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) За повече информация:  http://www.eccertificate.eu/united-kingdom/current-past-projects.html

 

 

Създаване на обща основа за грижа/Creating a Common Foundation in Care (CCFC)

Проектът ЛЕОНАРДО надгражда върху продукта на първия ЕСС проект, който разработи и изпробва BESCLO и ЕСС-теста. През 2009-2011 нашата задача беше да разширим партньорството до 16 държави за сертифициране по ЕСС в Европа, да разработим он-лайн версия на изпита и да установим ЕСС като принципно входно ниво в социалната сфера. Тези задачи бяха изпълнени с голям успех!

Ние търсим водещи партньори в нови страни, които да се присъединят към ЕСС</b> и искаме да направим възможно признаването на ЕСС в развиващата се Европейска квалификационна рамка (EQF).

Искахме да търсим информация за 1200 притежатели на ЕСС, изброени в нашата централна база данни в Брюксел до края на проекта (2011), и да имаме силни партньорства, предоставящи ЕСС в колкото може повече страни-членки на Европейския Съюз. Надминахме тази цел и получихме детайли за повече от 3500 кандидати, които положиха изпит до октомври 2011г.

Настоящето партньорство за ЕСС се състои от:

Австрия - Direktorenverein Österreichischer Sozialberufsbildung (DIVOS)

Белгия - Европейска aсоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания/European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

България - Социална асоциация „Св. Андрей”, Българо-Германско сдружение с нестопанска цел (SASA) и Фондация "NET"

Германия - Robert Kümmert Akademie (RKA)

Гърция - Institute for Community Rehabilitation

Ирландия Frontline Training Services

Италия - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS)

Кипър - Prosvasi, Limassol и L C Educational (LCE)

Латвия - Латвийско движение за независим живот/Latvian Movement for Independent Living (LATMIL)

Литва - Литовски Колпинг Дружество (Колпинг Колеж)/Lithuanian Kolping Society (Kolping College)

Обединено Кралство - Social Care Training Ltd (SCT) and Social Care Insitute for Excellence (SCIE)  

Полша - Фондация Лаурентиус (Лаурентиус институт)/Fundacja Laurentius (Laurentius Institute)

Португалия - Centro de Educação para o Cidadão Deficiente (CECD)

Република Чехия - Marlin sro

Румъния - Fundatia Alpha Transilvanã (FAT)

Словения - CUDV Draga

Унгария - Фондация ръка за ръка/Hand in Hand Foundation (HiH)

Франция - FEGAPEI

Холандия - Van Der Valle Interimmenagment & Consultatie

Хърватия - Suportiva

Developed by Reea | Built using Typo3