Брошурка

ECC_Bulgaria.pdf

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Създаване на обща основа за грижа - резултати от проекта 2009-2011

Това е резюме на резултатите от Проекта Създаване на обща основа за грижа по Програма Леонардо, постигнати на територията на ЕС. За повече информация за Европейския сертификат за грижи (ECC) във Вашата страна моля, се свържете с водещия партньор във България, който ще има по-подробна информация относно постигнатите резултати в България.

 

Повече страни от всякога използват ЕСС! Първият ЕСС проект по Програма Леонардо от периода 2006-2008 включваше само шест страни, които работеха заедно, за да постигнат съгласувано споразумение за онези неща, които работещите трябва да знаят (= резултати от обучението) за безопасна работа в сферата на социалните грижи. До края на този проект ЕСС ще бъде на разположение в седемнадесет страни (Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Обединено кралство). Ние винаги търсим нови партньори от нови държави. Ако Вашата организация има желание да стане наш партньор в нова страна, моля да се свържете с нас.

Надхвърлихме нашата цел относно кандидатите за полагане на ЕСС изпита

Целта ни по проекта беше да съберем в нашата централна база данни в Брюксел данните на 1200 кандидати за полагане на ЕСС изпита, от които поне 1000 кандидата да положат успешно изпита. Към настоящия момент (октомври 2011г.) ние вече имаме данните на 3500 кандидата, а 2150 човека вече притежават ECC сертификата.

 

ЕСС се утвърждава все повече в Европа

Много нации все още работят по трансформирането на своите стари квалификационни системи в нови Национални Квалификационни Рамки (НКР) и по този начин все още не са в състояние да приемат новите европейски решения като ЕСС в техните НКР. Дори и така ЕСС е бил приет като степен за входно ниво за работа в социалния сектор в страни като Обединеното кралство, Чешка република и Румъния. Сега правим постъпки за утвърждаването на ЕСС в Европейската Квалификационна Рамка. Националните мрежи подкрепят ЕСС. ЕСС има свой собствен Борд, който наблюдава развитието на ЕСС в страните-членки на ЕС след приключване на проекта през септември 2011г. ЕСС-Борда е постянен комитет на Европейската aсоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания/European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD). И така Борда има перманентна връзка с главното представително тяло на доставчиците във всички страни-членки на ЕС в Брюксел. EASPD също поема регистрираща функция за ЕСС-борда и води централна база данни за всеки кандидат, който е положил ЕСС-изпит и който е притежател на сертификат.


ЕСС е правилно ориентиран и е достъпен за всички, работещи в социалната сфера

От формулярите за обратна информация в изпитните бланки на нашите кандидати научихме, че ЕСС е директно приложим в работата им. Познанията, които покриват резултатите от обучението, са 100% приложими към онова, което те трябва да знаят за безопасна работа и е в съответствие със съвременния начин на мислене по повод правата на хората с увреждания и социалния модел на увреждането. Джули Айкън от Северна Ирландия, по време на церемонията за връчване на сертификата: ЕСС програмата покрива най-необходимото за работника в сферата на социалните грижи. Научихме за хора с увреждания, физически и познавателни, трудно усвояващи, както и някои въпроси, свързани с психичното здраве. Научихме принципите за грижа, ролята на помощника, ефективна комуникация, записване и докладване. Имаше трудности при насилието…

 

Най-важният аспект от обучението беше, че при всяка възможност то ти дава перспективата за лицето, което се нуждае от помощ…

След получаването на ЕСС аз завърших моята квалификация в областта на интелектуалните затруднения и още много други курсове. Винаги уча, докато работя. Никога не е същото. Хората, с които работя, постоянно се променят, както и аз, и това засилва желанието ми да ходя на работа. Не винаги е супер, но това ме кара да го харесвам. Винаги е различно и ето мина вече година, а аз се виждам да работя в този сектор още много години напред. Обичам работата си и благодарение на Европейския сертификат за грижа и на моя обучител, Майрийд, аз съм там, където съм днес. Благодаря.

Добрата грижа изисква известни познания на специалист. ЕСС сертификатът показва, че притежателят му има основни познания за безопасна работа в  социалния сектор. Не пропускайте възможността – използвайте ЕСС!

ЕСС изпитът може да бъде взет писмено, но вече има и онлайн версия.

Developed by Reea | Built using Typo3